Syllabus Description
Syllabus Description For انگیزه و نیازمندیهای درس
Title Syllabus Description
جایگاه درس در برنامه درسی دوره    طراحی و پیاده سازی بیشتر نرم افزارها نیازمند طراحی و پیاده سازی داده ها و نتاییج این نرم افزارها است که اغلب با استفاده از روشهای استاندارد پایگاه داده مشخص می شود.
هدف کلی    آشنایی دقیق با امکانات سیستم های مدیریت پایگاه داده های رابطه ای و شیء گرا و طراحی پایگاه داده های نرم افزارها
شایستگی های پایه    دانش کامپیوتر، دانش برنامه سازی، دانش داده ها و ساختارهای آنها
اهداف یادگیری    توانایی ایجاد داده های و بزرگ داده ها و مدیریت آنها با استفاده از سیستم های مدیریت پایگاه داده
وظایف دانشجو    یادگیری کلیه امکانات موجود در سیستم های مدیریت پایگاه داده ها برای یه کار گیری آنها در سیستمهای نرم افزاری مبتنی بر داده
منبع    منابع انگلیسی هستند
مواد و امکانات آموزشی    کلاس، پاور پوینت، کامپیوتر، محیط ذخیزه سازی و پردازش داده ها، نرم افزارهای ایجاد و مدیریت پایگاه داده ها
نحوه ارزشیابی    حضور در کلاس میان ترم پایان ترم چندین تکلیف پروژه یک ارایه 15 دقیقه مشارکت در مباحث کلاسی